// Delta Projects pageView scripts are plug and play / No changes are required before implementation
foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-opleiding: Intern Begeleider, basis

Post-hbo-opleiding: Intern Begeleider

Ontwikkeld vanuit de beroepsstandaard LBIB

De zorg voor de leerling heeft de afgelopen jaren uitgebreid aandacht gekregen in het primair onderwijs. De intern begeleider (ib’er) is niet meer weg te denken uit het basisonderwijs en zijn of haar functie is stevig verankerd in de schoolorganisatie. De intern begeleider is de spin in het web die alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar verbindt, als werkbegeleider voor leerkrachten met hun zorgvragen en als innovator van het team op (boven)schoolniveau. Het groeiende pakket van taken en verantwoordelijkheden van de intern begeleider vraagt om een ander, actueler opleidingstraject. De (vernieuwde) opleiding is opgesteld vanuit de beroepsstandaard die door de Landelijke Beroepsgroep Intern Begeleiders (LBIB) is geformuleerd. Daarnaast is de opleiding gecertificeerd door de SPHBO. Na afronding van de tweejarige opleiding ontvangt u een diploma van het SPHBO. De opleiding legt een link tussen de dagelijkse praktijk van uw eigen school en de actuele theoretische ontwikkelingen. De principes van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken komen uitgebreid aan de orde, met een directe vertaling naar uw eigen school.

Voor wie?

Leerkrachten en ib’ers  met een taak of een functie als ib’er op bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.


Vooropleiding

Pabo diploma


Jaar 1 Basisjaar

code C0849
In het eerste jaar van de post-hbo-opleiding tot intern begeleider krijgt u te maken met de verschillende taakgebieden van de IB’er: begeleiden, beheren, coördineren, coachen en organiseren. De beroepsstandaard van de LBIB is leidend in uw ontwikkeling. Daartoe stimuleert de docent u te focussen op taken, te behalen competenties, resultaatgebieden en indicatoren. Door middel van praktijkgerichte opdrachten, actieve eigen kennisverwerving en uitwisseling werkt u aan uw eigen ontwikkeling. De opleidingsdocent heeft hierin een begeleidende rol en biedt u actuele en leidende theoretische kaders. Daarnaast krijgt u begeleiding van een leercoach: deze oefent vaardigheden met u en volgt uw leerontwikkeling tijdens de opleiding.

Uitgangspunten en werkvormen

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

 • actief leren door volwassenen
 • leren met en van elkaar
 • sterke koppeling tussen theorie en praktijk
 • reflectie op werkconcept
 • werken aan de eigen ontwikkeling met POP en portfolio 

module 1 De IB'er als professional (leercoach)

Duur: 3 dagen

Onderwerpen:het profiel van de IB’er

 • de positie van de IB’er binnen de school
 • zorgstructuur
 • landelijk en regionaal onderwijsbeleid: de trends en ontwikkelingen
 • basisvoorwaarden gespreksvoering

module 2 De IB'er als kwaliteitscoördinator

Duur: 2 dagen

Onderwerpen:

 • zicht krijgen op ‘wat werkt in de klas’
 • effectief leerkrachtgedrag pedagogisch en didactisch handelen
 • instructie en klassenmanagement
 • onderwijsdoelen en doorgaande lijn
 • gesprekken met kinderen
 • intervisie, feedback en reflectie

Training en ontwikkeling (leercoach)

Duur: 1 dag

Onderwerpen:

 • intervisie
 • persoonlijke ontwikkeling en reflectie
 • begeleidingsvaardigheden

module 3 De IB'er als werkbegeleider

Duur: 3 dagen

Onderwerpen:

 • formuleren van OPP
 • de ondersteuningsbehoefte van leerling en leerkracht
 • teamrollen en teamontwikkeling
 • effectieve leerling- en groepsbesprekingen
 • uitvoeren van een leerlingbespreking

module 4 De IB'er als kenniscoördinator

Duur: 2 dagen

Onderwerpen:

 • de doorgaande lijn (van kleuter tot vo-leerling) in de zorg
 • persoonlijke leiderschapsstijlen
 • communicatie binnen het team
 • uitvoeren van een begeleidingscyclus

Training en reflectie (leercoach)

Duur: 1 dag

Onderwerpen:

 • plaats van onderzoek
 • intervisie
 • het evalueren van de persoonlijke ontwikkeling

Jaar 2 Topjaar

code c0851
In het tweede jaar van de post-hbo-opleiding tot intern begeleider staan innoveren, onderzoek en kwaliteitszorg centraal. Daarbij komen samenwerken (met externen) en netwerken aan de orde. Behalve aan zorgaspecten en competentieverwerving besteedt de opleiding aandacht aan de IB’er als onderwijskundig leider en innovator. U brengt de opbrengsten binnen de vakinhouden in kaart en vanuit sterkte-zwakteanalyses werkt u aan verbeterplannen. In dit tweede opleidingsjaar voert u een praktijkgericht onderzoek uit in de eigen schoolpraktijk. De leercoach begeleidt u hierbij. Vervolgens werkt u de verbeterplannen uit en zorgt u voor uitvoering hiervan. Het zwaartepunt van het tweede opleidingsjaar ligt bij het praktijkonderzoek.

module 5 Samenwerken en netwerken

Duur: 2 dagen

Onderwerpen:

 • samenwerking tussen basisscholen en externe partners
 • functioneren van het samenwerkingsverband
 • gespreksvoering met ouders
 • ouderbetrokkenheid 3.0
 • de sociale kaart en functioneren in (regionale) netwerken

Training en onderzoek (leercoach)

Duur: 1 dag

Onderwerpen:

 • praktijk en theorie van praktijkgericht onderzoek
 • persoonlijke ontwikkeling
 • begeleiding bij het persoonlijk onderzoek

module 6 Kwaliteitszorg en innoveren

Duur: 2 dagen

Onderwerpen:

 • leiding geven aan veranderingsprocessen ten aanzien van leerlingenzorg
 • kennis ontwikkelen met betrekking tot kwaliteitsinstrumenten
 • implementatie en borging van onderwijsveranderingen
 • het team motiveren bij onderwijsverandering
 • vergadertechnieken

module 7 Vakinhoudelijke verdieping

Duur: 6 dagen

a. sociaal emotionele ontwikkeling/gedrag (2 dagen)

b. taal/lezen (2 dagen)

c. rekenen (2 dagen)

Onderwerpen:

 • actuele ontwikkelingen binnen vakgebieden
 • methode- en materialenkennis
 • de doorgaande leerlijn
 • het doorlichten van de eigen praktijksituatie

Presentatiedag (leercoach)

Duur: 1 dag

 • presentatie van het praktijkonderzoek
 • terugblikken op de eigen leerroute
 • evaluatie van de opleiding

Verdiepingsdagen

In het jaar volgend op de leergang bieden wij u een verdiepingsdag aan. Deze organiseren wij in overleg met de groep.

Schooljaar 2017-2018:

Doetinchem: Startdatum 5 oktober 2017, tijd: 14.00-20.30 uur

Utrecht: Startdatum 20 september 2017, tijd: 14.00-20.30 uur

De genoemde prijs is voor het 1e opleidingsjaar en is inclusief een maaltijd en het cursusmateriaal en exclusief literatuur.

Diploma
De post-hbo-opleiding tot intern begeleider is een gecertificeerde landelijke opleiding van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). U ontvangt na succesvolle afsluiting een diploma, uitgegeven door het SPHBO.

Duur
De post-hbo-opleiding tot intern begeleider duurt twee jaar.

De kosten voor het 2e jaar (2017-2018) bedragen: € 3075,- en € 150 materiaalkosten.


De lerarenbeurs bekostigt alleen de master en bacherlor opleidingen. Wist u dat er ook andere mogelijkheden zijn waarin het ministerie de mogelijkheid biedt om opleidingen te volgen? Een van de opties is het levenlanglerenkrediet.

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.


Als u de basis en topopleiding bij ons volgt dan weet u dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hoge scholen. De deelnemers komen in het landelijk register.

Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl


Gecertificeerd bij Registerleraar.nl onder activiteitsnummer: VyxMYLh7br 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn